STAY IN TOUCH

......

Barma 2015


CZ: Na začátku července jsme vyrazili do Barmy (dnes už je to oficiálně Myanmar). Je to stát v jihovýchodní Asii (sousedí například s Thajskem, Indií, Čínou,..) a je asi 9x větší než Česká republika. Letěli jsme letadlem  společností Turkish airlines. Mám s ní dobré zkušenosti, a proto bych Vám ji doporučila. Vaří skvělá(a taky zdravá) jídla a letenky jsou levnější. Nejdříve jsme z Prahy letěli do Bangkoku. Měli jsme jedno mezipřistání v Istanbulu. Cesta Praha-Istanbul trvala 2,5 hodiny a Istanbul-Bangkok bylo 9 hodin.Pak jsme se museli přemístit autobusem na jiné letiště v Bangkoku( dalších 45 minut). A pak už nás čekalo konečně poslední letadlo do města Yangon v Barmě(1,5 hodiny). Časový posun byl plus 4,5 hodin. Jak jste si mohli přečíst, byla to opravdu dlouhá cesta.

EN:The beginning of July we went to Burma (now it's officially Myanmar). It is a country in Southeast Asia (for example, bordering Thailand, India, China, ..) and is about 9 times larger than the Czech Republic. We flew Turkish Airlines plane. I have good experience and I would recommend it to you. they cook great (and also healthy) meals and air tickets are cheaper. First we flew from Prague to Bangkok. We had one stopover in Istanbul. The journey from Prague to Istanbul lasted 2.5 hours and the Istanbul-Bangkok was 9 hours. Then we had to move the bus to another airport in Bangkok (45 minutes). And then finally we had the last flight to the city of Yangon in Myanmar (1.5 hours). The time shift was plus 4.5 hours. As you could read, it was a really long way.

  
CZ: Po příletu jsme si vyzvedli zavazadla a šli najít taxíka. Jakmile jsme vyšli z letiště, praštilo do nás ohromné horko a po chvíli jsme pocítili i vysokou vlhkost. A díky tomu, že jsme tam byli o letním monzunu, tak nás stihl i liják :D . Další den jsme se zašli kouknout na ovocné tržnice a rozhodně jsme se do hotelu nevraceli s prázdnou. Ovoce je mnohem levnější než v ČR nebo SR. Nás ale nejvíce zaujalo jejich místní ovoce- DURIAN,obrázek najdete níže. Je to žlutozelené, kulaté a má ostny. Chutná jako ananas a banán v jednom.Rozhodně doporučuju! 

EN: After arrival, we picked up the baggage and went to find a taxi. As soon as we left the airport hit into us enormous heat and after a while we felt and high humidity. And because we were there for the summer monsoon, so we managed well downpour: D. The next day we went to look at a fruit market and we certainly will not return to the hotel with nothing. The fruit is much cheaper than in the Czech Republic or Slovakia. But we were most excited about their local fruits - durian, see the picture below. It is a yellow-green, round and has spines. Tastes like pineapple and banana in one. Definitely I recommend! 
CZ: Po pár dnech strávených v Yangonu jsme se rozhodli tohle město opustit. Dalším cílem bylo město Mrauk U (výslovnost: mňau). Nachází se v něm spousta pagod a chrámů. Jsou zde i památky UNESCO. Místní obyvatelé tady nejsou zvyklí na turisty, a proto jsme byli pro ně úplnou raritou. Cesta Yangon-Mrauk U ( 33 hodin). Dokonce jsme si vypůjčili na den i kola (2 dolary/den).

EN: After a few days in Yangon, we have decided to leave this town. Another objective was the city of Mrauk U (pronounced: meow). It houses a lot of pagodas and temples. There are also a UNESCO site.The locals aren't used to tourists, so we were a rarity for them. Way Yangon-Mrauk U (33 hours). We even rented bikes for the day ($ 2 / day).

CZ: Bagan- město tisíce pagod. Je to velice rozsáhlý komplex, proto jsme si zase vypůjčili kola, ale tentokrát elektrická. To bylo naprosto úžasné. Ubytovaní jsme byli v hotelu Zfreeti, který měl dokonce i bazén. S tím, že budeme u bazénu nebo u moře jsme vůbec nepočítali. Naštěstí sestra s přítelem jeli ještě do Thajka, takže měla plavky navíc :) Tou dobou byly asi největší vedra,okolo 45 stupňů.

EN: Bagan- city of a thousand pagodas. It's a very large complex, so we borrowed bikes again, but this time electric. It was absolutely amazing. We were staying at the hotel Zfreeti which had even a swimming pool. The fact that we are at the pool or sea, we never anticipated. Fortunately, sister and boyfriend went to Thailand yet, so she had extra swimsuit :) By that time were probably the biggest hot, about 45 degrees.

CZ: Ted' bych napsala něco málo o místním obyvatelstvu. Jsou to míšenci indů a číňanů. Hlavně ženy, ale také muži nosí na tvářích takovou žlutou kašovitou pastu, která se jmenuje tanaka. Je to tradice, která už trvá přes 2000 let. Poskytuje ochranu před spálením, dodává chladivý pocit a také věří,že pomáhá proti akné a podporuje hladkou pokožku :) . Dále je typické například to, že muži nosí dlouhé sukně až na zem. Těm se říká longi. Jinak jsou menšího vzrůstu, mohou mít tak 150 cm.

EN: Now I would write a little about the local populations. They are mixed blood of Indians and Chinese. Mainly women, but also on the faces of the men wear a yellow mushy paste, which is named Tanaka. It is a tradition that has been going on for over 2,000 years. Provides protection against sunburn, it gives a cooling sensation and also believe that it helps against acne and promotes smooth skin :). It is also a typical example that men wear long skirts. These are called Longi. Otherwise, they are smaller, so they can be 150 cm.

CZ: Z Baganu jsme pokračovali do Mandalay. Je to chaotické, rušné velkoměsto, kde mají troubení aut na denním pořádku ( a vlastně i nočním) :D . Uvnitř města nebyly ani žádné památky. Jeli jsme sem jen proto, že nám odtud jelo letadlo zpátky domů. Ale nakonec jsme se rozhodli, že z toho města odjedeme a zvolíme si nějaké klidnější. Vybráno bylo Pyin Oo Lwin. Navštívili jsme národní park- bylo to něco jako zoo spolu s botanickou zahradou.

EN: From Bagan, we continued to Mandalay. It's a chaotic, bustling city, where the car horns a daily occurrence (and actually a night): D. Inside the city were not any monuments. We went here just because we went from there flight back home. But in the end we decided that we leave from that city, and we will choose some quieter. Pyin Oo Lwin was selected. We visited national park-it was like a zoo, along with a botanical garden. 

                                                                                                                 
CZ:  Z Barmy jsem opravdu nadšená. Ještě není tak ovlivněná tím turismem, proto tady člověk nepotká davy turistů a vše je tak zachovalé. Poznali jsme život místních lidí, jak pracují, co dělají během volných chvil,.. Tím, že jsem cestovali na vlastní pěst, se nám tato země otevřela mnohem víc. Pozanali jsme jak pozitiva, tak negativa. Když se řekne Barma, napadají mě samé kontrasty. Například, že je to bohatá země se zlatými pagodami, ale zároveň velice chudá země( téměř srovnatelná s Afrikou),šílené horko a nárazové deště a mnoho dalších. Jak jsem si četla nějakého průvodce o Barmě, tak tam psalo, že je to stát, který se začíná otevírat turismu, a že se stane jedním z top navštěvovaných míst. Tak co, nalákala jsem už někoho ?

EN: From Burma I'm really excited. Yet not so affected by tourism, therefore man doesn't meet crowds of tourists and everything is so well-preserved. We know the life of local people, how they work, what they do during free time .. as we traveled on our own, to know better the country. One sees both positives and negatives. When you say Burma, I think at the same contrasts. For example, it is a rich country with golden pagodas, but also a very poor country (almost comparable with Africa), crazy hot and impact of rain and many others. As I read some guide on Burma, and there wrote that it is the State which starts to open tourism, and it will become one of the top visited places. So, I've attracted someone?

INSTAGRAM @klararecmanova

FOLLOW US ON INSTAGRAM

INSTAGRAM